Algemene Voorwaarden

 1. Algemeen

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Opdracht: de overeenkomst tussen ASK LEGAL en Opdrachtgever waarin de door ASK LEGAL ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten juridische diensten zijn vastgelegd;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon ten behoeve van wie door ASK LEGAL juridische diensten worden verricht;
 3. ASK LEGAL is een eenmanszaak die zich richt op het geven van juridisch advies.

 

2. Toepasselijkheid


2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen ASK LEGAL en Opdrachtgever, behoudens afwijkende afspraken tussen partijen die schriftelijk zijn vastgelegd.

2.2. Deze Algemene Voorwaarden zullen ook tegenover Opdrachtgever gelden voor eventuele derden die ASK LEGAL inschakelt voor de uitvoering van Opdrachten.

2.3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

 1. Totstandkoming van de Opdracht

3.1. De Opdracht komt tot stand op het moment dat de door Opdrachtgever ondertekende overeenkomst van Opdracht door ASK LEGAL is ontvangen of zoveel eerder als partijen feitelijk beginnen met de uitvoering van de Opdracht.

3.2. Het feitelijk beginnen met het uitvoeren van de Opdracht geldt voor Opdrachtgever als aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.

 

 1. Verplichtingen van de opdrachtgever

4.1. Opdrachtgever zal ASK LEGAL alle informatie en documentatie die ASK LEGAL naar haar oordeel nodig heeft voor het juist uitvoeren van de Opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de aan ASK LEGAL ter beschikking gestelde informatie en documentatie, ook als deze afkomstig zijn van derden.

4.2. ASK LEGAL is bevoegd de werkzaamheden uit de Opdracht op te schorten als Opdrachtgever de op grond van artikel 4.1 gevraagde informatie en documentatie niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stelt aan ASK LEGAL. Daarbij heeft ASK LEGAL dan ook het recht extra kosten en vergoedingen die voortvloeien uit het niet, niet tijdig of onvolledig ter beschikking stellen van informatie en documentatie, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.

 4.3. Opdrachtgever is verplicht ASK LEGAL direct te informeren over (gewijzigde) feiten en omstandigheden die voor de uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

 

 1. Uitvoering van de opdracht

5.1. Alle door ASK LEGAL te verrichten werkzaamheden zijn gebaseerd op een overeenkomst van Opdracht.

5.2. De Opdracht wordt geacht de overeenkomst tussen ASK LEGAL en Opdrachtgever juist en volledig weer te geven. Als tijdens de uitvoering van een Opdracht blijkt dat andere of aanvullende werkzaamheden noodzakelijk of gewenst zijn, zullen partijen in onderling overleg nadere afspraken maken en schriftelijk vastleggen. Door een wijziging van de Opdracht kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering alsmede de afgesproken vergoeding gewijzigd worden.

 5.3. ASK LEGAL voert de werkzaamheden uit naar beste inzicht en vermogen en spant zich in om bij de uitvoering van de Opdracht het voor de Opdrachtgever beste resultaat te behalen. 

5.4. ASK LEGAL is gerechtigd om – na overleg met Opdrachtgever – voor de uitvoering van de Opdracht derden in te schakelen.

 

 1. Vergoeding

6.1. Tenzij in de Opdracht uitdrukkelijk anders is bepaald, is de vergoeding door Opdrachtgever aan ASK LEGAL te betalen niet afhankelijk van de uitkomst of het resultaat van de werkzaamheden.

6.2. Alle overeengekomen vergoedingen zijn, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief BTW en exclusief reis- en andere kosten die ASK LEGAL maakt in het kader van uitvoering van de Opdracht.

6.3. ASK LEGAL is gerechtigd haar tarieven aan te passen. Als een tariefstijging plaatsvindt binnen 3 (drie) maanden na aanvang van de Opdracht of ingeval van een tariefstijging van meer dan 10% is de Opdrachtgever gerechtigd de Opdracht te beëindigen.

6.4. Offertes van ASK LEGAL of prijsafspraken in Opdrachten gelden niet automatisch voor de toekomst.

 

 1. Betaling

7.1. Betaling door Opdrachtgever vindt, zonder aftrek, korting of verrekening, plaats binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum op een door ASK LEGAL aan te wijzen bankrekening.

7.2. ASK LEGAL heeft het recht om een voorschot te vragen op de uiteindelijk te berekenen vergoeding voor de Opdracht en pas te starten met de werkzaamheden nadat het voorschot is betaald.

 7.3. Als betaling niet binnen de overeengekomen termijn plaatsvindt, is Opdrachtgever onmiddellijk in verzuim en heeft ASK LEGAL recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente vanaf de vervaldag van de factuur tot de datum waarop het verschuldigde bedrag helemaal is voldaan. Ook heeft ASK LEGAL het recht werkzaamheden voor Opdrachtgever op te schorten totdat alle openstaande facturen door Opdrachtgever aan ASK LEGAL zijn betaald.

7.4. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die ASK LEGAL maakt als gevolg van niet-nakoming door Opdrachtgever, komen ten laste van Opdrachtgever.

 

 1. Leveringstermijn

8.1. Termijnen waarbinnen ASK LEGAL werkzaamheden zal afronden zijn alleen als fatale termijnen te beschouwen als dit uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk in de Opdracht is vastgelegd.

8.2. Als Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd is of voor de uitvoering van werkzaamheden informatie en documentatie aan ASK LEGAL moet verstrekken, gaat de termijn waarbinnen de Opdracht moet zijn uitgevoerd pas in op het moment dat Opdrachtgever deze verplichtingen geheel is nagekomen. 

 

 1. Vertrouwelijkheid

9.1. ASK LEGAL zal alle informatie van of over Opdrachtgever waarvan wordt aangegeven dat dit geheim moeten blijven of waarvan redelijkerwijs kan worden verondersteld dat dit geheim moet blijven, vertrouwelijk behandelen en slechts met toestemming van Opdrachtgever ter kennis van derden brengen. ASK LEGAL spant zich om te voorkomen dat derden zonder toestemming van Opdrachtgever van deze informatie kennis kunnen nemen.

9.2. Opdrachtgever zal alle informatie betreffende de bedrijfsvoering van ASK LEGAL geheim houden.

9.3. Tenzij ASK LEGAL hiervoor schriftelijke toestemming geeft mag Opdrachtgever documenten, adviezen en dergelijke die hij van ASK LEGAL voor intern gebruik heeft ontvangen, niet openbaar maken. 

9.4. Als Opdrachtgever en/of ASK LEGAL een derde betrekt bij de Opdracht dan leggen zij deze derde de verplichtingen van dit artikel op.

 

 1. Intellectueel eigendom

10.1. Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en ASK LEGAL strekt, tenzij anders overeengekomen en ondubbelzinnig schriftelijk vastgelegd, nooit tot overdracht van rechten met betrekking tot producten van de geest.

 10.2. Opdrachtgever mag alle informatie waaronder gegevens, modellen, documenten en dergelijke die ASK LEGAL hem verstrekt, slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze is verstrekt.

 

 1. Klachten

11.1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden van ASK LEGAL moeten schriftelijk aan ASK LEGAL kenbaar worden gemaakt binnen 14 (veertien) dagen nadat deze werkzaamheden zijn uitgevoerd, dan wel, als Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek in redelijkheid niet eerder kon ontdekken, binnen 14 (veertien) dagen na ontdekking van het gebrek.

 

 1. Aansprakelijkheid

12.1. ASK LEGAL is slechts aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de Opdracht voor zover deze tekortkoming het gevolg is van een gebrek in zorgvuldigheid die in redelijkheid van ASK LEGAL mocht worden verwacht dan wel ingeval van opzet of grove schuld.

12.2. ASK LEGAL is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Daaronder wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ASK LEGAL aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan ASK LEGAL toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden. ASK LEGAL is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen vervolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 

12.3. ASK LEGAL is nooit aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onjuiste, onvolledige of te laat verstrekte informatie door Opdrachtgever. 

12.4. Indien ASK LEGAL aansprakelijk is voor geleden schade zal de hoogte van de schadevergoeding beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van ASK LEGAL wordt uitbetaald.

12.5. Als om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de toepasselijke aansprakelijkheidsverzekering van ASK LEGAL plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van ASK LEGAL beperkt tot een bedrag gelijk aan hetgeen ASK LEGAL in de voorafgaande 3 (3) maanden aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht.

12.6. De uitvoering van de Opdracht door ASK LEGAL geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden of de Opdracht geen rechten ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart ASK LEGAL voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van de Opdracht.

12.7. De in dit artikel beschreven aansprakelijkheidsbeperking van ASK LEGAL wordt mede bedongen ten behoeve van derden die voor uitvoering van de Opdracht worden ingeschakeld.

 12.8. Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid van ASK LEGAL dienen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 12 (twaalf) maanden na afloop van de Opdracht worden ingediend.

 

 1. Opzegging

13.1. Als de Opdracht is aangegaan voor onbepaalde tijd kan elk van de partijen deze schriftelijk opzeggen met in acht neming van een opzegtermijn van 1 (één) maand.

13.2. Partijen kunnen een Opdracht die is aangegaan voor bepaalde tijd of voor het behalen van een bepaald resultaat, voortijdig eenzijdig beëindigen indien een van hen van mening is dat de uitvoering van de Opdracht niet meer kan plaatshebben volgens de gemaakte afspraken of het door partijen beoogde resultaat niet meer haalbaar is. Dit moet gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij bekend worden gemaakt.

13.3. Als de Opdracht door Opdrachtgever is beëindigd vanwege een oorzaak die ASK LEGAL in redelijkheid niet kan worden aangerekend, dan heeft ASK LEGAL vanwege het ontstane en aannemelijk te maken omzetverlies, recht op financiële compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt genomen.

 

 1. Toepasselijk recht en forumkeuze

14.1. Op alle opdrachten, overeenkomsten en rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en ASK LEGAL is Nederlands recht van toepassing.

14.2. Opdrachtgever en ASK LEGAL zullen hun geschillen bij voorkeur minnelijk oplossen.

14.3. Als Opdrachtgever en ASK LEGAL een geschil niet binnen redelijke termijn minnelijk kunnen oplossen dan zal het geschil op verzoek van de meest gerede partij beslecht worden door de rechter in het arrondissement waar ASK LEGAL is gevestigd.

 

 1. Overige bepalingen

15.1. Als sprake is van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht dan geldt op dat punt het bepaalde in de Opdracht.

15.2. Als om enigerlei reden op een bepaling in deze Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan. 

15.3. Als ASK LEGAL niet steeds een stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat ASK LEGAL in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.